Jesteś tutaj: Gospodarka WŚ Ścieki przemysłowe

Ścieki przemysłowe

Warunki wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

 • W zakresie odprowadzania ścieków przemysłowych dostawców ścieków przemysłowych obowiązuje Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych zwane dalej „rozporządzeniem”, oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
 • Ścieki przemysłowe mogą być wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, jeżeli:
  • nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne, stanu konstrukcji budowlanych i prawidłowego działania tych urządzeń oraz oczyszczalni ścieków, a także dla spełnienia przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi i stosowania osadów ściekowych,
  • spełnione są przez dostawcę ścieków przemysłowych warunki posiadanego pozwolenia wodnoprawnego, gdy takie pozwolenie jest wymagane na podstawie przepisów Prawa wodnego,
  • temperatura tych ścieków nie przekracza 35°C, a odczyn pH mieści się w przedziale od 6,5 do 9,5, z wyłączeniem ścieków zawierających cyjanki i siarczki, dla których pH mieści się w przedziale od 8 do 10,
  • są podatne na mechaniczno-biologiczne procesy oczyszczania.
 • Dostawcą ścieków przemysłowych, obowiązany jest przestrzegać przepisów rozporządzenia, w tym w szczególności:
  • sprawować kontrolę ilości i jakości ścieków,
  • nie przekraczać dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, określonych w załącznikach nr 1 i nr 2 do rozporządzenia, a także w pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz w tabeli (do pobrania poniżej),
  • pobierać próbki ścieków i wykonywać pomiary stężeń substancji zanieczyszczających oraz przedstawiać w Przedsiębiorstwie wyniki badań.
 • Próbki ścieków przeznaczone do badań należy pobierać w miejscu reprezentatywnym dla rodzaju odprowadzanych ścieków. Pobieranie i badanie próbek ścieków należy zlecać laboratorium akredytowanemu. W badaniach próbek ścieków stosować metodyki referencyjne analizy.
 • W przypadku wystąpienia, w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, przekroczenia dopuszczalnej wartości wskaźników zanieczyszczeń którejkolwiek z substancji powodującej zakłócenia pracy oczyszczalni, Przedsiębiorstwo ma prawo wstrzymać odbiór ścieków.
 • Dostawca ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych obowiązany jest także do:
  • niezwłocznego powiadamiania Przedsiębiorstwa o awarii powodującej zrzut niebezpiecznych substancji do urządzeń kanalizacyjnych, w celu podjęcia odpowiednich przedsięwzięć zmniejszających skutki awarii,
  • instalowania niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe i prawidłowej eksploatacji tych urządzeń, w celu zapewnienia jakości ścieków określonej obowiązującymi przepisami prawa, pozwoleniem wodnoprawnym i niniejszą umową,
  • umożliwienia Przedsiębiorstwu dostępu w każdym czasie do miejsc kontroli jakości i ilości ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych oraz przeprowadzania kontroli sieci i urządzeń do podczyszczania ścieków,
  • wewnętrznej kontroli przestrzegania dopuszczalnych ilości i natężeń dopływu ścieków przemysłowych oraz ich wskaźników zanieczyszczeń,
  • udostępniania wyników wewnętrznej kontroli Przedsiębiorstwu oraz informacji na temat posiadanych urządzeń podczyszczających ścieki, a także rodzaju i źródeł substancji niebezpiecznych wprowadzanych do ścieków,
  • zainstalowania urządzeń pomiarowych na ściekach przemysłowych, na żądanie właściciela urządzeń kanalizacyjnych, jeżeli takie wymaganie jest uzasadnione możliwością wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa lub zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne lub bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych i wyposażenia urządzeń kanalizacyjnych lub procesu oczyszczania ścieków,
  • zapewnienia:
   • ograniczenia lub eliminacji substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, określonych w przepisach dotyczących warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,
   • równomiernego odprowadzania ścieków w ciągu doby,
   • ograniczenia zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na pracę oczyszczalni ścieków do poziomu określonego w obowiązujących przepisach prawa, w pozwoleniu wodnoprawnym i w niniejszej umowie,

  • udostępniania Przedsiębiorstwu niezbędnych danych o rodzaju i wielkości produkcji i stosowanych procesach technologicznych oraz o gospodarce ściekowej w zakładzie, w celu określenia ilości i czasowego rozkładu dopływu ścieków przemysłowych oraz rodzaju ich zanieczyszczenia,
  • ponoszenia podwyższonych opłat w przypadku odprowadzania ścieków przekraczających dopuszczalne wartości zanieczyszczeń,
 • Za przekroczenia określonych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, obowiązują określone w taryfie jednostkowe stawki opłat za przekroczenie określonych w umowie warunków jakości ścieków. Tekst taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.mpwikmyslowice.pl w zakładce TARYFY.

Dopuszczalna jakość ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK Mysłowice (.pdf)

Aktualności

O Nas

Kontakt

Polityka prywatności

Formy płatności

Reklamacje i skargi

Godziny otwarcia

41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 10

Poniedziałek
7:00 - 17:00

Wtorek - Piątek
7:00 - 15:00

Zgłoś awarię

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

czynne całą dobę.

tel: 32 223-59-42