Jesteś tutaj: O Nas Ochrona Danych Osobowych - Polityka Prywatności

Ochrona Danych Osobowych - Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach.

1. Dlaczego przygotowaliśmy tą informację?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych powinno być zgodne z przepisami prawa, rzetelne i przejrzyste, zatem chcemy poinformować oraz prosić o zapoznanie się z tym, dlaczego i na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe, w tym uświadomić Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz sposoby ich realizacji. Jest to jeden z elementów realizacji wymogów Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24 maja 2018 r. Poz. 1000), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).

2. Jak pozyskaliśmy Państwa dane osobowe ?

Dane zbieraliśmy przez cały okres istnienia spółki, czyli od 2004 roku, a część z nich pozyskaliśmy w latach 2007-2009 od Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A. Dane otrzymywaliśmy również przy podpisywaniu Umów, przy składaniu przez Państwa wszelkich wniosków, a także przy zgłaszaniu różnych awarii. Pozyskujemy również takie dane jak wizerunek osoby fizycznej za pomocą rejestracji obrazu z kamer monitoringu na terenie MPWiK Mysłowice.

3. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mysłowicach jest administratorem Państwa danych osobowych. Co to oznacza ?

MPWiK Mysłowice ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych, z tego względu jest odpowiedzialna za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa, w tym z RODO, które chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do prywatności. MPWiK przechowuje dane zarówno w formie papierowej jak i w formie elektronicznej. Dokumenty papierowe przechowywane są w specjalnych do tego celu stworzonych i zabezpieczonych archiwach, natomiast wersje elektroniczne przechowywane są w odpowiednio zabezpieczonych bazach danych.

4. W jaki sposób się skontaktować z w spawie danych osobowych ?

Nasze dane kontaktowe to: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach., ul. Fabryczna 10, 41-404 Mysłowice

  • kontakt do Administratora, tel. (32) 223 59 30, mail: mpwik@mpwikmyslowice.pl
  • kontakt do Inspektora Ochrony Danych, tel (32) 223 59 30, mail: iod@mpwikmyslowice.pl

5. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych

Dane przetwarzamy na podstawie przepisów prawa, dla celów realizacji umów zawartych z Odbiorcami Usług takich jak: umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, umowy o odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci, instalowanie i demontaż wodomierzy, nabywanie prawa własności do urządzeń sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, ustanawianie i wykonywanie służebności przesyłu,usługi komercyjne jak czyszczenie kanalizacji, dostawa wody beczkowozem, lokalizacja wycieków, rozpatrywanie skarg i wniosków, rozsyłanie informacji o przerwach w dostawach wody oraz realizacja obowiązków prawnych ciążących na MPWiK Mysłowice. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę tą, można wycofać w dowolnym momencie. Dane przetwarzane są również w celu wykonywania działalności statutowej i ustawowej MPWiK Mysłowice, na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 b,c,d i f RODO. Dane monitoringu są przetwarzane na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 f RODO dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w obiektach oraz ochrony mienia.

6. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest większości przypadków konieczne i wymagane prawem. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym będzie uniemożliwiała na przykład sporządzenie umowy z Odbiorcami Usług, czy załatwienie innych niezbędnych spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków i podań przez MPWiK Mysłowice. Część podawanych danych osobowych nie jest obowiązkowych takich jak numer telefonu, czy adres mailowy. Są one zbierane dla ułatwienia kontaktu z Państwem w dobrze rozumianym wspólnym interesie Państwa i MPWiK.
W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podobnie jak dobrowolne jest korzystanie z usług MPWiK Mysłowice, czy otrzymywanie informacji o przerwach w dostawach wody lub awariach.

7. Kto poza MPWiK Mysłowice ma dostęp do Państwa danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej (pkt. 5) dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:


• podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych celu wykonywania działalności statutowej;
• podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną;
• podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy;
• podmiotom obsługującym nasze systemy monitoringu wizyjnego;
• podmiotom świadczącym nam usługi doradcze lub audytowe;
• podmiotom powiązanym z MPWiK Mysłowice umowami o stałej współpracy;
• organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.

Dla przybliżenia o jakich podmiotach jest mowa to lista kilku z nich:


• Urząd Miejski w Mysłowicach
• Policja
• Firma obsługująca internet i monitoring
• Firmy remontowo-budowlane
• Firmy geodezyjne
• Banki
• Poczta Polska
• Sądy
• Państwowa Inspekcja Sanitarna
• Kancelarie Notarialne
• Firmy serwisujące wodomierze

8. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Wszystkie dane są przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. Są różne kategorie danych i w zależności od tego, różne długości okresów ich przechowywania.
• Dane identyfikacyjne potrzebne do zawierania umów – przez okres 5 lat po przedawnieniu zobowiązań podatkowych związanych z umową
• Dane kontaktowe potrzebne do rozsyłania informacji o przerwach w dostawach wody do czasu cofnięcia zgody albo do czasu zakończenia świadczenia takich usług.
• Dane potrzebne doprowadzenia ewidencji księgowej do czasu przedawnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości.
• Dane w postaci wizerunku osoby fizycznej pochodzące z kamer monitoringu do 14 dni, chyba że są dowodem w toczącym się postępowaniu to do zakończenia postępowania.

9. Przysługujące Państwu uprawnienia w zakresie przetwarzania danych

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez MPWiK Mysłowice, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:
• prawo dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych przez MPWiK Mysłowice danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych);
• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych w art. 20 RODO);
• w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
• Prawo sprzeciwu. W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie MPWiK Mysłowice lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e i f RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. MPWiK Mysłowice nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
• Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych do takich celów.

Zrealizowanie powyższych praw ułatwi Państwu złożenie wniosku na adres wskazany w pkt 4 niniejszej informacji. W przypadku złożenia wniosku możemy prosić Państwa o podanie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania tożsamości.

10. Skarga do organu nadzorczego.

Mogą Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez MPWiK Mysłowice danych osobowych.

11. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), („EOG”). W przypadku, gdy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG nastąpi to wyłącznie w celu i zakresie dozwolonym przez przepisy prawa.

Aktualności

O Nas

Kontakt

Polityka prywatności

Formy płatności

Reklamacje i skargi

Godziny otwarcia

41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 10

Poniedziałek
7:00 - 17:00

Wtorek - Piątek
7:00 - 15:00

Zgłoś awarię

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

czynne całą dobę.

tel: 32 223-59-42