Jesteś tutaj: Dla Klienta Zagospodarowanie wód opadowych

Zagospodarowanie wód opadowych

W wyniku postępującego rozwoju miast opady atmosferyczne nie mogą wsiąkać w grunt i na skutek zmian klimatycznych bardzo gwałtownie, spływają po wyasfaltowanych ulicach i wybetonowanych chodnikach wprost do kanalizacji miejskiej.
W efekcie ok. 70 proc. tych wód jest bezpowrotnie tracona, gdyż systemami kanalizacji odprowadzana jest do rzek, a następnie mórz. Jednocześnie prognozy zmian klimatu opracowane na potrzeby Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miast Mysłowice wskazują, że w perspektywie roku 2050 należy się spodziewać pogłębienia tendencji zmian następujących zjawisk klimatycznych:

 • Przewidywany jest wzrost zarówno liczby dni z opadem, jak i wysokość rocznej sumy opadów atmosferycznych w horyzoncie do roku 2050, na co będzie miała wpływ wysokość opadów zwłaszcza w chłodnej porze roku.
 • Wystąpienie opadu ekstremalnego w horyzoncie do roku 2050 wzrasta, co wyraża się zwiększoną liczbą dni z opadem ≥10 mm i ≥20 mm.

Z przeprowadzonych analiz dla miasta Mysłowice wynika, iż jednymi z głównych zagrożeń klimatycznych dla miasta Mysłowice są:

 • ulewy III st. oraz poziom maksymalnego opadu w ciągu 2-dniowym,
 • występowanie krótkich, lecz intensywnych opadów, które mogą powodować lokalne podtopienia ulic i budynków,
 • długotrwałe okresy bezopadowe, a w szczególności okresy bezopadowe połączone z wysoką temperaturą,
 • rosnąca ilość dni burzowych,

Dlatego tak ważna jest zmiana podejścia do zagadnienia wód opadowych i dążenie do ograniczenia ich spływu powierzchniowego, poprzez m.in. zwiększanie tzw. retencji terenowej, czyli zatrzymania wód opadowych w miejscu powstawania, a także ich podczyszczanie w celu wykorzystania w gospodarce komunalnej, przemyśle oraz w gospodarstwach indywidualnych.

Hierarchia gospodarowania wodami opadowymi

W obecnie występujących zmianach klimatu, przynoszących ze sobą anomalie, ulewne deszcze i długotrwałe okresy suszy planowanie i realizację systemu odwodnieniowego należy rozpatrywać w następującej hierarchii:

I - rozwiązania zmierzające do zagospodarowania opadu w miejscu jego wystąpienia,

II - rozwiązania umożliwiające skierowanie wody opadowe do naturalnego odbiornika wodnego w przypadku braku możliwości zagospodarowania w miejscu powstawania,

III - rozwiązania umożliwiającego skierowanie wody opadowej do kanalizacji deszczowej posiadającej naturalny odbiornik wodny z uwzględnieniem uwalniania lub opóźniania spływu wód, których pełne zagospodarowanie w miejscu opadu nie jest możliwe (w przypadku braku możliwości zagospodarowania w miejscu powstawania).

Sposób odprowadzenia wód opadowych winien być zgodny z obowiązującym na wnioskowanym terenie Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Metody umożliwiające zatrzymanie opadu w miejscu polegają na:

 • zbieraniu wód opadowych na terenie zlewni i/lub wykorzystywaniu ich do nawadniania terenów zielonych, do wykorzystania w obiektach małej architektury i rekreacyjnych;
 • stosowaniu powierzchni przepuszczalnych;
 • ograniczaniu powierzchni utwardzonych;
 • stosowaniu urządzeń umożliwiających infiltrację wód opadowych do gruntu np. poprzez budowę zbiorników chłonnych, rowów infiltracyjnych, niecek i studni chłonnych, skrzynek retencyjno-infiltracyjnych
 • wykorzystywanie zieleni do funkcji retencji i ewapotranspiracji.

Przy określaniu sposobu zagospodarowania wód opadowych należy szczegółowo przeanalizować w danej lokalizacji warunki geologiczne. Badania geologiczne są podstawowym dokumentem dla oceny możliwości zastosowania rozsączania wody opadowej na danym terenie. Kluczowym parametrem jest współczynnik filtracji. W przypadku gruntów nieprzepuszczalnych o wartości kf ≤ 1,1∙10-6 [cm/s], potwierdzonych w dokumentacji geotechnicznej dołączonej do dokumentacji projektowej, dopuszcza się odprowadzenie nadmiaru wód opadowych do kanalizacji deszczowej z zastosowaniem regulatora przepływu.

Poniżej dane o przepuszczalności gruntu zgodnie z Opracowaniem ekofizjograficznym dla miasta Mysłowice

Odprowadzenie wody opadowej do sieci kanalizacji deszczowej

Warunki techniczne

 • Tylko w przypadku braku możliwości zagospodarowania wód opadowych w miejscu jej powstania istnieje możliwość odprowadzenia nadmiaru wód do sieci kanalizacji deszczowej,
 • W celu uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej należy złożyć wniosek – druk do pobrania tutaj, wraz z załącznikami,
 • Możliwość podłączenia odwodnienia z posesji istnieje tylko w przypadku występowania w rejonie sieci kanalizacji deszczowej posiadającej naturalny odbiornik wodny,
 • Warunki techniczne wskazują miejsce włączenia oraz maksymalną ilość przepływu wód z zastosowaniem regulatora przepływu.

Regulatory przepływu poprzez regulacje przepływu wody w sieci kanalizacyjnej zapobiegają przeciążeniom hydraulicznym sieci kanalizacyjnych.

Uwaga:

 • Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.), zabrania się wprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej
 • Ponadto, dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na tereny sąsiednich nieruchomości jest zabronione zgodnie z art. 234 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233 ze zmianami).

Dokumentacja techniczna

 • W przypadku uzyskania warunków technicznych wskazujących możliwy odbiornik odbioru nadmiaru wód opadowych należy wykonać projekt techniczny na podłączenie do kanalizacji deszczowej,
 • Projekt powinien zawierać wszystkie zapisy ujęte w wydanych warunkach technicznych,
 • Dokumentację należy przedstawić do uzgodnienia w MPWIK Sp. z o.o. – druk do pobrania tutaj,
 • Wszystkie informację dotyczące procedury uzgadniania dokumentacji – tutaj.

Odprowadzenie wody opadowej do innych odbiorników

Odprowadzenie wód opadowych do rowów odwadniających znajdujących się na terenie miasta Mysłowice

 • O warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji do rowów odwadniających należy zwrócić się do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Mysłowice

Odprowadzenie wód opadowych do cieków naturalnych: Przemsza, Bolina, Bolina Południowa II, Kosztowski, Ławecki, Dopływ z Morgów

 • O warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji do cieków naturalnych należy zwrócić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Program „Moja woda”

W 2023 roku został uruchomiony nabór do programu „Moja woda”, w ramach którego każdy właściciel domu jednorodzinnego, może otrzymać dotację do wysokości 6 000,00 zł na przydomowe instalacje zatrzymujące wodę opadową.
Celem programu jest wsparcie przydomowych instalacji, które pozwolą w większym stopniu retencjonować, wyłapywać i wykorzystywać wodę pochodzącą z opadów deszczu, tak by nie trafiała ona bezpośrednio do kanalizacji, rowów odwadniających itp. Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-moja-woda.html
Infolinia Programu: 32 722 77 09, e-mail: mojawoda@wfosigw.katowice.pl


W CELU UZYSKANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROSIMY O KONTAKT:

DZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I GÓRNICTWA

Telefon: 532 083 289, 517 716 975

E-mail: mpwik@mpwikmyslowice.pl


PLIKI DO POBRANIA:

DR4 Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji deszczowej

DR5 Wniosek o wydanie uzgodnienie dokumentacji projektowej

Procedura uzgadniania dokumentacji

Pada Deszcz - Zbieraj Wodę

Aktualności

O Nas

Kontakt

Polityka prywatności

Formy płatności

Reklamacje i skargi

Godziny otwarcia

41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 10

Poniedziałek
7:00 - 17:00

Wtorek - Piątek
7:00 - 15:00

Zgłoś awarię

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

czynne całą dobę.

tel: 32 223-59-42