Jesteś tutaj: Dla Klienta Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

  1.  Strona internetowa.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  z siedzibą w Mysłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej o adresie: https://mpwikmyslowice.pl

Data publikacji: 15.01.2022 r.

Data ostatniej aktualizacji: : 15.01.2022 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak dostępności mediów zmiennych w czasie,

Nie występują skróty klawiszowe oraz nie jest dostępny tłumacz języka migowego.
Oświadczenie sporządzono dnia: : 15.01.2022 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  1. Aplikacja mobilna.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji   Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej o adresie: https://mpwikmyslowice.pl

Data publikacji: : 15.01.2022 r.

Data ostatniej aktualizacji: 15.01.2022 r.

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak dostępności mediów zmiennych w czasie,

Nie występują skróty klawiszowe oraz nie jest dostępny tłumacz języka migowego.
Oświadczenie sporządzono dnia: 15-01-2022 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  1. Strona BIP.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej o adresie: http://www.mpwik.myslowice.bip.info.pl

Data publikacji: : 15.01.2022 r.

Data ostatniej aktualizacji: : 15.01.2022 r.

Strona BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak dostępności mediów zmiennych w czasie,

Nie występują skróty klawiszowe oraz nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 15.01.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, aplikacji mobilnej oraz strony BIP prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Holowatinc, holek@cus.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 515 264 466. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony  internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z  żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba spółki: 41-400 Mysłowice, ul. Fabryczna 10

Do budynku prowadzą  2 wejścia.

Do wejścia frontowego prowadzą schody. Wejście jest dostępne tylko dla pracowników.

Do wejścia bocznego prowadzi podjazd. Wejście jest dostępne dla klientów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Podstawa prawna:

  • art. 20a i 20b ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 poz. 1172, z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 Nr 64, poz. 399).

W budynku nie ma pętli indukcyjnych i oznaczeń w alfabecie Braille’a.

 

Aktualności

O Nas

Kontakt

Polityka prywatności

Formy płatności

Reklamacje i skargi

Godziny otwarcia

41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 10

Poniedziałek
7:00 - 17:00

Wtorek - Piątek
7:00 - 15:00

Zgłoś awarię

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

czynne całą dobę.

tel: 32 223-59-42