Jesteś tutaj: Aktualności Ogłoszenia

Ogłoszenia

Postępowanie przetargowe PS/04/05/2024

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działka nr 2389/3

w Mysłowicach przy ul. Bończyka


Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach zaprasza do przetargu, którego przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr 2389/3 zlokalizowanej w Mysłowicach przy ulicy Bończyka.

Opis nieruchomości

Niezabudowana działka, zlokalizowana w Mysłowicach przy ulicy Bończyka, posiadająca księgę wieczystą nr KA1L/00048362/6 , która obejmuje prawo własności gruntu działki 2389/3 o powierzchni 13 635,00m2 (działka 2389/3 posiada dostęp do drogi publicznej za pośrednictwem wydzielonej działki drogowej, 2390/3 o powierzchni 530 m2 na której to zostanie ustanowiona służebność przejazdu).
Przedmiotowa działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bończyka i Katowickiej w Mysłowicach (Uchwała Rady Miasta Mysłowice z dnia 22-122016 nr XXVII/466/16 wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego numerIFIII.4131.1.8.2017 z dnia 27 stycznia 2017r.) i oznaczona jest symbolem:
• 1PUC - tereny zabudowy produkcyjno – usługowej oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000mkw.
Około 95% powierzchni działki stanowi grunt nasypowy o niekorzystnych właściwościach podłoża budowlanego. W 2020 roku, właściciel nieruchomości przeprowadził badania gruntu nasypowego w kontekście zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska, które potwierdzają, że odpady poddane odzyskowi na m.in. działkach nr 2389/3, 2393/3, przy ul. Bończyka w Mysłowicach nie są odpadami niebezpiecznymi w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa i mogą nadal być opisywane kodami:

17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamieni, inne niż wymienione w 17 05 03.
01 01 02 – stałe odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali.

Istnieją, jednakże przesłanki wskazujące, że nasypy zbudowane z wymienionych odpadów należy odizolować od otoczenia w sposób uniemożliwiający pylenie i bezpośredni kontakt odpadów z ludźmi. Izolację taką należy wykonać poprzez nawiezienie warstwy gruntu spełniającego standardy dla gruntów grupy I wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395). Nie zaleca się również przemieszczana odpadów poddanych odzyskowi na ww. działkach, ponieważ ewentualne prace ziemne mogłyby doprowadzić do uwalniania obecnych w nich zanieczyszczeń do otoczenia wraz z pyłem.

Cena

Cena wywoławcza wynosi: 2 235 816,00 zł netto (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset szesnaście złotych).

Obciążenia nieruchomości

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Dział II i IV ksiąg wieczystych dla niniejszej nieruchomości nie zawiera wpisów.
Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie opisanym w rozdziale III Regulaminu sprzedaży nieruchomości.

Wadium

Wadium w wysokości 223 581,00 zł należy wnieść przelewem najpóźniej do dnia 06.06.2024 r.
do godz. 12.00.

Konto do wpłaty wadium:
BOŚ S.A. O/M-ce numer: 93 1540 1128 2011 7080 1420 0001 w tytule należy wpisać:
wadium PS/04/05/2024
Dowód wniesienia wadium powinien stanowić załącznik do składanej oferty.

Oferta

Ofertę zawierającą cenę nabycia nie niższą niż cena wywoławcza należy przesłać dostarczyć do Kancelarii Spółki przy ul. Fabrycznej 10 w Mysłowicach do dnia 06.06.2024 r. do godziny 12:00, liczy się data i godzina dostarczenia oferty do MPWiK.

Oferta winna zawierać:

1. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem nieruchomości oraz Regulaminem sprzedaży – zgodnie
z załączonym wzorem.
2. Dane podmiotu składającego ofertę: imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i adres. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej należy dołączyć aktualny wypis z właściwego rejestru).
3. Wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy.
4. Dowód wniesienia wadium.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Regulaminem Sprzedaży Nieruchomości należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. dostępnym na stronie www.mpwikmyslowice.pl

Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie spółki w dniu 06.06.2024 r. o godzinie 12:30. Spółka zastrzega, że jawność otwarcia ofert może być zrealizowana za pomocą elektronicznych systemów komunikacji audiowizualnej.

Uwagi do Nabywcy:

Koszty notarialne związane z nabyciem nieruchomości spoczywają na Nabywcy.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży będzie doliczony podatek VAT.
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości nieujawnionych na mapach
i w dokumentach, a występujących w terenie sieci uzbrojenia terenu lub drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją Spółka nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Na Nabywcy będzie spoczywał obowiązek i koszty związane z ich przebudową, usunięciem etc.

W przypadku dodatkowych pytań w sprawie przedmiotowej nieruchomości lub warunków przetargu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32 223-59-30 lub adresem mailowym Spółki mpwik@mpwikmyslowice.pl

Pliki do pobrania:

  1. Załącznik do ogłoszenia - Oświadczenie 2389/3

  2. Regulamin sprzedaży nieruchomości MPWIK


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Mysłowice

posiada na sprzedaż poniższe maszyny oraz urządzenia:


Mikrostacja z wyposażeniem / zbiornik dozujący paliwo ON.

Posiadamy ocenę techniczno - wartościową wykonaną przez Centrum Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych.

Cena brutto 10 800,00 zł

Wystawiamy fakturę VAT.

- stan techniczny bardzo dobry
- producent X-track P.P.U ,,OMEGA” Gdańsk
- kolor szaro-czerwony
- rok produkcji 2016
- typ/model zbiornika BFM05000GY – PRE03
- naziemny zbiornik dwu płaszczowy
- temperatura dopuszczalna °C / -30 / 50
- pojemność nominalna 5000 L

PARAMETRY TECHNICZNE POMPY / PRZEPŁYWOMIERZA

- producent PIUSI S.p.A / Włochy
- obroty ( rpm ) 2900
- wydajność pompy (l/min.) 79
- ciśnienie robocze (bar) 3,4
- kod przepływomierza F00472A00
- wydajność przepływomierza (l/min) 100
- wymiary zewnętrzne ( dł. x szer. x wys. ) 2890 x 2230 x 2340


Kontakt w sprawie sprzętu oraz pojazdów: od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 14:00
Telefony kontaktowe: 539-864-890


Aktualności

O Nas

Kontakt

Polityka prywatności

Formy płatności

Reklamacje i skargi

Godziny otwarcia

41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 10

Poniedziałek
7:00 - 17:00

Wtorek - Piątek
7:00 - 15:00

Zgłoś awarię

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

czynne całą dobę.

tel: 32 223-59-42